Lindab logo
Bezplatná infolinka
053 39 13 000
Email
informacie@lindab.com
Fakturačná adresa
Lindab a.s.
Jamník 278, 053 22
IČO
36214604
DIČ
2020035061
IČ DPH
SK2020035061

Lindab podstrešné fólie

Podstrešné fólie Lindab

Podstrešné fólie Lindab sú trojvrstvové, vysokoparopriepustné, používajú sa pri šikmých, zateplených, ventilovaných strechách, taktiež s plným debnením. Zvýšená odolnosť voči pretrhnutiu zvyšuje komfort práce. Sú vhodné pod všetky typy strešných krytín. Sú dostupné aj v prevedení s dvoma samolepiacimi páskami.

Obrázok3

Ako sa montuje podstrešná fólia Lindab ?

1. Montáž membrány začnite od spodnej časti konštrukcie strechy, rozvíjajúc ju rovnobežne s odkvapom, potlačou nahor, bezprostredne na krokvách (1A), alebo na plnom debnení (1B). Membrána musí byť uložená s ľahkým previsom. Vyvarujte sa napnutiu membrány medzi krokvami.

2. V oblasti odkvapu musí byť membrána namontovaná pod kontralatami a odkvapová lata na odkvapovom plechu (2A), alebo povyše odkvapovej laty na zvodovom plechu do odkvapu (2B). Vyvarujte sa tvoreniu protispádov a preliačin, v ktorých by sa mohla zdržiavať voda.

3. Membránu ukotvite ku krokvám klincami alebo sponkami.

4. Za účelom zabezpečenia tesnosti na krokvách a zabráneniu penetrácii vodyzzz odporúčame nalepiť tesniacu pásku na spodnú stranu kontralát, ktorá dotlačí fóliu na krokvu.

5. Na rozvinutú membránu pribite kontralaty a laty. Kontralata zabezpečuje odstup medzi membránou a latami. Sumárna výška laty a kontralaty sa musí pohybovať
okolo 7 – 10 cm. Dbajte na to, aby miesta narušenia membrány klincami alebo sponkami boli utesnené tesniacou páskou a nachádzali sa pod kontralatami.

6. Nasledujúci pás membrány uložte s prekrytím 10 – 15 cm (pri sklone menšom ako 25° – 20 cm). Pre správnumontáž a zabezpečenie tesnosti spojov je potrebné použiť jednostrannú pásku alebo obojstrannú lepiacu pásku.

7. Pri neodvetrávaných strechách membrána prechádza cez hrebeň za účelom zabezpečenia tesnosti pred snehom a dažďom (7A). Pri odvetrávaných strechách sa strešná membrána musí ukončiť cca 5 cm pod najvyšším bodom hrebeňa (7B). Vzniknutý ventilačný otvor je potrebné dodatočne prekryť pásom membrány osadenej nad kontralatami tak, aby presahoval cez membránu min. 20 cm.

8. Pri elementoch pretínajúcich strešnú krytinu (komíny, strešné okná) membránu narežte, vytiahnite a pripevnite a nad elementom vytvorte odkvapový žľab z dodatočného kusa membrány. Horný koniec vložte pod najbližší pás membrány a spodný koniec zaviňte smerom nahor a pribite k late nad prekážkou. Spád zo žľabu vyveďte mimo prekážky.

9. V prípade malých elementov (napr. odvetrávacích rúr) membránu narežte v tvare lichobežníka a trvalo pripevniť
okraje k latám. Vysokodifúzna strešná membrána je produktom určeným pre použitie v stavebníctve ako izolačný materiál pre šikmé strechy. Vďaka vysokej priepustnosti vodnej pary môže byť v priamom styku s tepelnou izoláciou – nie je potrebné vytvárať prevetrávaciu medzeru medzi membránou a tepelnou izoláciou. Na produkt je poskytnutá záruka pri bezpodmienečnom dodržaní postupov určených v montážnom návode. Výrobca si vyhradzuje právo neuznania reklamácie v prípade nedodržania inštrukcií uvedených v montážnom návode. Etiketu výrobku alebo nálepku nachádzajúcu sa na rolke je potrebné uschovať ako doklad oprávňujúci k reklamácii. Membrána je vybavená funkčným filmom, ktorý zabezpečuje materiál pred pretekaním vody. Rolky je potrebné skladovať v krytých priestoroch bez vlhkosti a bez pôsobenia UV žiarenia. Rolky je potrebné prevážať krytými vozidlami, zabezpečené proti poškodeniu. Membránu je potrebné chrániť pred pôsobením chemických látok a najmä substancií na báze rozpúšťadiel, ktoré môžu znížiť technické parametre membrány alebo ju trvalo
poškodiť. Uvedené informácie, odporúčania a pokyny boli udelené na základe najlepších aktuálnych vedomostí, výskumu, skúseností a v dobrej viere. Nenesieme
zodpovednosť za nesprávne alebo chybné použitie našich produktov. Každý z používateľov tohto materiálu je povinný presvedčiť sa o všetkých možných vplyvoch, vrátane vplyvu koncového produktu v zodpovedajúcich podmienkach, o vhodnosti použitia doplnkových materiálov na účel pre ktorý majú byť použité. Montáž strešnej krytiny je nutné vykonať do 4 týždňov od momentu montáže strešnej fólie na krov.